SAVREMENI ITAL. JEZIK 9 - NIVO C1.2/C2.1


Semestar: 3
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student/kinja bi trebalo da: 1. Razumije suštinu i uoči specifične – i eksplicitno i implicitno- navedene informacije u izlaganju, razgovoru, vijestima i sl.o temama širokog dijapazona. 2. Učestvuje u razgovoru/debati/prezentaciji na italijanskom jeziku, korišćenjem odgovarajućeg registra, leksike i gramatike. 3. Razumije suštinu, ton i jezički registar složenog pisanog teksta o opštim i sa strukom povezanim temama širokog opsega i u njemu uoči specifične – i eksplicitno i implicitno navedene – činjenice. 4. Objasni/prevede semantička polja gramatičkog korpusa širokog opsega. 5. Rješava probleme leksičke prirode koji obuhvataju analizu upotrebe individualnih riječi, odgovarajućih kolokacija i fraza pri obradi književnih i neknjiževnih tekstova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
13B
DESANKA JAUKOVIĆ2x1
13B
OLIVERA POPOVIĆ2x1
13B