Semestar: 5
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije i pravilno tumači kompleksnija izlaganja na francuskom jeziku (stručna i univerzitetska predavanja). 2. Pismeno prevodi kraće savremene književne tekstove sa francuskog i na francuski jezik. 3. Poznaje i primjenjuje u govoru i pisanju sve oblike subordinacije. 4. Analizira i precizno usmeno prevodi/tumači složene rečenične strukture. 5. Poznaje osnovne teorijske razlike između tradicionalne gramatike, generativne gramatike i netransformacione sintakse.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER