Dramatologija V


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta DRAMATOLOGIJA V, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • razumiju interdisciplinarnu strukturu dramskog teksta i uspostavljaju vezu sa kompatibilnim tekstovima/disciplinama • povezuju nivoe značenja dramskog teksta i razumiju njihov dijahronijski razvoj • upoznaju primjere savremenih kritika bazičnih pojmova discipline • kritički prosuđuju teoriju geneze i transformacije dramatoloških pojmova • nauče da primjenjuju teorijska iskustva u izradi sopstvenih tekstova

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija