Menadžment u kulturi II


Semestar: 8
ECTS: 2
Status: O
Fond: 1+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Menadžment u kulturi II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: Razumiju osnovne pojmove kulturne politike i modele kulturnog razvoja; Razumiju razliku u sprovođenju eksplicitne i implicitne kulturne politike; Objasne ulogu i značaj Ministarstva kulture i metodološki opišu proces donošenja nacionalnih i lokanih planova za razvoj kulture; Imenuju istorijske faze razvoja kulturnih politika u Evropi i svijetu; Razumiju, ulogu, značaj i praktičnu primjenu stimulativnh i represivnih instrumenata kulturne politike; Obrazlože značaj međunaroidne kulturne saradnje i ulogu međunarodnih organizacija u kulturi; Praktično i teorijski obrazlože značenje pojmova ekonomike kulturne politike, kreativne ekonomije i kreativnih industrija;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jašarović Edin1x1
2B