Istorija muzike II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno položenog ispita student će: - poznavati ključna djela umjetničke muzike - poznavati osnovne smjernice istorijskog razvoja muzike - slušno prepoznati ključna djela umjetničke muzike - kontekstualizirati muziku u vremenu nastanka i u savremenosti - analitički pristupiti muzici na elementarnom nivou - poznavati stručnu literaturu o muzici

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija