Instrument V


Semestar: -5
ECTS: 11
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student: • Prepoznaje i definiše osnovne ciljeve u savladavanju flautskog repertoara u svim stilskim epohama • U zavisnosti od opšteg nivoa nastupa na takmičenjima za flautu • Usavršava osnovne i napredne tehnike sviranja flaute (skale – razložene i hromatske, tonske i tehničke vježbe, skokove, legata i dr.) • Raspolaže osnovnim saznanjima o djelima pisanim za drvenu flautu (renesansa, barok, klasicizam) • Raspolaže osnovnim znanjima o izvođenju djela pisanim za modernu (Bemovu) flautu u baroknom stilu • Uspješno kontroliše disanje i intonaciju i prilagođava se, u saradnji sa drugim instrumentima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija