Kreativno pisanje


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: O
Fond: 1+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student/studentkinja položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. tumači principe tekstualnosti i stvaralački čin kao proces, 2. primijeni načela kreativnog pisanja, 3. objasni kompozicionu strukturu teksta, pasus kao cjelinu u tekstu i način na koji se razvija, 4. analizira gramatičke osnove kreativnog pisanja i svrsishodno koristi jezička sredstva u sopstvenom tekstu, 5. obrazloži značaj semantičke artikulacije autorskog teksta, 6 stvara jezički i sadržajno korektan tekst, 7.vrednuje sopstveni i tuđi tekst na osnovu utvrđenih kriterijuma.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Popović Dušanka1x1
16B+3S+3P


Sekulović Maja
2x1
16B+3S+3P