Ruski jezik-Sintaksa sa stilistikom I


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: ― prepozna i razlikuje osnovne sintaksičke jedinice ― sintagmu, prostu i složenu rečenicu ― klasifikuje rečenice prema značenju, strukturi, modalnosti ― analizira prostu i proširenu dvočlanu i jednočlane rečenice (nominativne, bezlične, neodređenolične i uopštenolične) sa formalnog, semantičkog i komunikativnog aspekta ― odredi osnovne i sporedne članove rečenice i opiše načine njihovog izražavanja ― primjenjuje stečena znanja u govoroj praksi i sintaksičkoj analizi teksta ― samostalno koristi odgovarajuće udžbenike i naučnu literaturu, bibliografske izvore i savremene internet resurse

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pejanović Ana2x1
8B+2S+7P


Paunović Marija
3x1
8B+2S+7P