Sintaksa rečenice II


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta se direktno nastavlja na predmet 'Sintaksa I' iz druge godine studija (4. semestar). Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Analizira složene rečenice na semantičkom nivou i ukaže na nedostatak pojedinih teorijskih pristupa i nužnost upotrebe više kriterijuma pri analizi. 2. Da definiciju složene rečenice s obzirom na povezanost surečenica u njoj (koordinacija, subordinacija, rečenice bez veznika). 3. Kritički prosuđuje pojedine podjele složenih rečenica. 4. Ukaže na razlike među veznicima koordinacije i njihovu važnost u logičkom slaganju iskaza. 5. Objasni upotrebu konjunktiva u složenim rečenicama. 6. Uporedi jezične sisteme s obzirom na razlike u slaganju vremena.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Banjević Aleksandra2x1
12B+1P
2x1
12B+1P