Pregled francuske književnosti XIX vijeka


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: O
Fond: 2+4+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Da sintetički prikaz razvoja francuske književnosti XIX vijeka preko razvoja književnih žanrova i preko glavnih pisaca i djela. 2. Razumije kategorije nauke o književnosti upoznavajući se sa tokovima i najboljim ostvarenjima književnosti XIX vijeka (Rene, Čiča Gorio, Šagrinska koža, Crveno i crno, Parmski kartuzijanski manastir, Meditacije, Jadnici, Bogorodičina crkva u Parizu, Cvijeće zla, Alhemija riječi, Gospođa Bovari, Žerminal, Tereza Raken, Dunda). 3. Objašnjava književno/teorijska znanja osposobljavajući se da tumači narativne, lirske i dramske tekstove uz primjenu savremenih pristupa i metoda. 4. Vrednuje žanrovske i estetske karakteristike književnih i filozofskih djela Šatobrijana, de Stal, Balzaka, Stendala, Lamartina, Vinjija, Igoa, Misea, Gotjea, de Lila, de Nervala, Lotreamona, Bodlera, Verlena, Remboa, Malarmea, Flobera, Zole, Mopasana, Tena, razvijajući ljubav prema svijetu ideja i književnom izrazu. 5. Objašnjava raznolikost i inovativnost književne produkcije XIX vijeka-romantizam, realizam, pozorište XIX vijeka, parnasovska škola, simbolizam, naturalizam, pripovjetka, književna kritika. 6. Autonomno ili nadgledano prevodi odlomke književnog djela iz obavezne literature XIX vijeka, prepoznaje društveni kontekst, uz vrlo dobru interakciju na francuskom jeziku (usmenu ili pismenu). 7. Samostalno ili u paru prezentira (usmeno ili pismeno) seminarski ili diplomski rad iz književnosti i svijeta ideja XIX vijeka, razvijajući sposobnost naučnog pristupa i specijalističke obrade teme, uz korišćenje informacionih tehnologija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Delibašić Spomenka2x1
12B+1S
2x1
12B+1S

Mišnić Olivera
2x1
12B+1S