Pregled francuske književnosti XX vijeka


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: O
Fond: 2+4+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Da sintetički prikaz razvoja francuske književnosti XX vijeka preko razvoja književnih žanrova i preko glavnih pisaca i djela. 2. Razumije kategorije nauke o književnosti upoznavajući se sa tokovima i najboljim ostvarenjima književnosti XX vijeka (Alkohol, Kaligrami, Veliki Mon, Mali princ, Podrumi Vatikana, Kovači lažnog novca, Put k Svanu, Hadriajanovi memoari, Mučnina, Zid, Iza zatvorenih vrata, Đavo i Gospod Bog, Stranac, Kaligula, Kuga, Čekajući Godoa, Nosorog). 3. Objašnjava književno/teorijska znanja i tumači narativne, lirske i dramske tekstove uz primjenu savremenih pristupa i metoda. 4. Vrednuje žanrovske i estetske karakteristike književnih i filozofskih djela Apolinera, Reverdija, Bretona, Care, Aragona, Elijara, Prevera, Klodela, Persa, Mišoa, Šara, Kolet, Alen-Furnijea, Sent-Egziperija, Valerija, Žida, Prusta, Jursenar, Sartra, Kamija, Joneska, Beketa, Diras, Sarot, Vijana, Bonfoa, razvijajući ljubav prema svijetu ideja i književnom izrazu. 5. Objašnjava raznolikost i inovativnost književne produkcije XX vijeka-kubizam, unanimizam, dadaizam, nadrealizam, psihološki i poetski roman, roman posle 1940. godine, egzistencijalistički roman, pozorište XX vijeka, novi roman, savremena poezija XX vijeka. 6. Autonomno ili nadgledano prevodi odlomke književnog djela iz obavezne literature XX vijeka, prepoznaje društveni kontekst, uz vrlo dobru interakciju na francuskom jeziku (usmenu ili pismenu). 7. Samostalno ili u paru prezentira (usmeno ili pismeno) seminarski ili diplomski rad iz književnosti i svijeta ideja XX vijeka, razvijajući sposobnost naučnog pristupa i specijalističke obrade teme, uz korišćenje informacionih tehnologija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Delibašić Spomenka2x1
12B+2S
2x1
12B+2S