Savremeni engleski jezik VI


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: O
Fond: 2+6+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: - primijeni stečene jezičke kompetencije na sintaktičkom, leksičkom, pragmatičkom i diskursnom nivou u usmenom i pismenom izražavanju, - pravilno primjenjuje odgovarajuće gramatičke i leksičke jedinice s obzirom na različite registre, žanrove i stilove engleskog i crnogorskog jezika, - demonstrira sposobnost predviđanja leksičkih i gramatičkih struktura koje bi mogle predstavljati probleme u prevodilačkoj praksi, - primjenjuje primjerene strategije, tehnike i metode za prevođenje određenih registara, stilova i žanrova, koristi sva dostupna pomagala i izvore u postupku prevođenja, i prevodi srednje složene autentične tekstove sa i na engleski jezik, - demonstrira svijest o prevođenju kao interkulturalnoj komunikaciji i o potrebi da se originalni tekst prenese u potpunosti i pravilno, poštujući jezičke i kulturne barijere.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Cerović Marijana2x1S
6S+98P


Bulatović Stefan
2x1S
6S+98P

Čović Tiana
2x1S
6S+98P

Wilford Ana
2x1S
6S+98P