Engleski jezik I


Semestar: 7
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 0+6+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije suštinu i uoči specifične – i eksplicitno i implicitno navedene - informacije u izlaganju, razgovoru, vijestima i sl. na standardnom i nestandardnom engleskom jeziku o opštim i sa strukom povezanim temama širokog dijapazona, te precizno prepozna stavove, raspoloženje govornika i okolnosti interakcije. 2. Učestvuje u razgovoru/debati/prezentaciji na engleskom jeziku- uz izgovor i intonaciju blisku izvornom govorniku - korišćenjem odgovarajućeg registra, leksike i gramatike. 3. Razumije suštinu, ton i jezički registar složenog pisanog teksta o opštim i sa strukom povezanim (morfo-sintaksičkim, fonetsko-fonološkim, semantičkim i metodičkim) temama širokog opsega i u njemu uoči specifične – i eksplicitno i implicitno navedene – činjenice. 4. Objasni/prevede semantička polja gramatičkog korpusa širokog opsega. 5. Rješava probleme leksičke prirode koji obuhvataju analizu upotrebe individualnih riječi, odgovarajućih kolokacija, fraza i idioma pri prevođenju sa engleskog i na engleski jezik književnih i neknjiževnih tekstova. 6. Pravilno napiše i strukturiše disertaciju/ tezu/ članak, pritom koristeći odgovarajući akademski jezički stil. Pravilno strukturiše tekst eseja na opšte i akademske teme jasno povezujući ideje i koristeći odgovarajući: o registar, o jezičke/gramatičke strukture, o vokabular, o pravilnu interpunkciju i o pravopis. 7. Identifikuje gramatičke pojedinosti u specifičnim kontekstima iz oblasti finitne i nefinitne glagolske fraze.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Babić Marina
2x1
40B+2S+11P

Božović Petar
2x1
40B+2S+11P

Ćetković Sanja
2x1
40B+2S+11P