Analiza diskursa


Semestar: 8
ECTS: 3
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. definiše i upotrijebi osnovne pojmove iz analize diskursa i disciplina koje pridonose analizi diskursa kao multidisciplinarnom pristupu; 2. imenuje glavna područja i interese u analizi jezika u upotrebi; 3. prepozna interakcijske, društvene, političke i kulturne ciljeve upotrebe govornog i pisanog jezika u različitim kontekstima stvarne upotrebe (žanrovima, registrima); 4. opiše načine njihovog postizanja i raspravlja o njihovim učincima; 5. primijeni teorijske pristupe i metodologije pri analizi samostalno prikupljenog materijala i izradi vlastitih radova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vuković Stamatović Milica2x1
42B+4P


Mrdak-Mićović Milena
1x1
42B+4P