Predmet uže struke - Metodika nastave engleskog jezika


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Analizira i primijenjuje teorije i metode o učenju i usvajanju stranog/drugog jezika • Proucava i procjenjuje različite nastavne planove i programe. • Razvija praksu reflektivne nastave, primjenjuje istraživačke vještine i strategijski pristup nastavi uz primjenu savremenih nastavnih strategija, principa i procedura; provjerava strategije nastave i učenja kao što su kognitivne i metakognitivne strategije, primjenjuje principe efikasnog planiranja nastave; • Primjenjuje u nastavi naučno-istraživačke postulate usvajanja stranog jezika, koncepte višestrukih tipova inteligencije u učionici stranog jezika; • Primijenjuje interdisciplinarne aspekte usvajanja stranog jezika kao što su psihološki i sociološki aspekti i uloga kulture za učenje stranog jezika; • Provjerava, bira i koristi metode i odgovarajući materijal za efikasnu nastavu i učenje, kritički analizira polje istaživanja u pogledu efikasne nastave i učenja stranog jezika i primijenjuje ih u nastavnom kontekstu, konstruiše efikasne instrumente za kontinuiranu provjeru znanja koristeći portfolio i rubrike; • Obavlja istraživanja na profesionalnom nivou;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jeftić Draginja2x1