Hemija


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: VP
Fond: 4+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: - Poznaje osnovne hemijske zakone i pravila ponašanja u hemijskoj laboratoriji, - Opisuje hemijske promjene kvalitativno i kvantitativno koristeći stehiometrijski pristup, - Opiše elektronsku građu atoma i položaj elementa u periodnom sistemu -Objasni pojam rastvora, pojam elektrolita, kiselina, baza i soli i jonski proizvod vode, - Razlikuje osnovne klase organskih jedinjenja - Poznajući strukturu organskih jedinjenja da objasni njihovu reaktivnost -Navede važna prirodna jedinjenja, njihove glavne karakteristike, značaj i primjenu - Prepozna transformacije funkcionalnih grupa u biološkim sistemima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kastratović Vlatko2


Leka Zorica2


Bigović Miljan

1
Kosović Milica

1
Mugoša Nina

1
Trubljanin Nevzeta

1