Anatomija domaćih životinja


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • da pokaže poznavanje (razumevanje) iz oblasti Anatomije domaćih životinja, • jasno prepoznaje specifičnosti građe pojedinih dijelova tijela i sistema organa, • primjeni stečena znanja o morfološkim karakteristikama životinja u svim oblastima stočarstva, • prezentuje stečena znanja u okviru ovog predmeta a i kasnije i u okviru ostalih predmeta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pejović Nikola3

2