MODERNI I SAVREMENI PRAVCI U ONTOLOGIJI


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje smisao obnove ontološkog pitanja nakon „kopernikanskog obrta“ u modernoj filosofiji kao „filosofiji subjektivnosti“. 2. Demonstrira problematiku prelaza tradicionalnog ontološkog pojma substantia-e (hypo-keimenon) u moderni ontološki pojam subjectum-a (subjekt kao metafizički fundamentum inconcussum). 3. Analizira status ontološkog pitanja u njegovom savremenom istorijskom razvoju (od kartezijanske epistemološke egologije i njemačkog idealizma, preko egzistencijalizma i „filosofije života“, Hajdegerovog projekta fundamentalne ontologije, „jezičkog obrta“ u filosofiji, do Levinasove rehabilitacije subjektivnosti čovjekovog subjekta u „alterologiji“ kao fenomenologiji drugosti Drugog). 4. Prezentuje sadržaj temeljnih ontoloških pojmova (pojava i stvar po sebi, biće i bivanje, dijalektika, ponavljanje, onto-teo-logija, zaborav bivstvovanja, ontološka diferencija, događaj, istina kao aletheia vs. istina kao adequatio, egzistencijali i kategorijali, istoričnost, konačnost, totalitet, beskonačnost, asimetričnost, drugost... 5. Kritički promišlja odnos ontologije sa metafizikom, fenomenologijom, hermeneutikom, istorijom, logikom, naukom i tehnologijom. 6. Primjenjuje teorijska znanja u razumijevanju implikacija „fundacionalizma“ na čovjekov faktičko-istorijski život i samostalno promišlja savremene mogućnosti metafizičkog mišljenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN KRCUNOVIĆ

Nova objava - 02.04.2020 14:59

Nova objava - 16.04.2020 03:13

Nova objava - 13.04.2020 12:40

Nova objava - 09.04.2020 14:17

Nova objava - 06.04.2020 15:41

Nova objava - 02.04.2020 11:20