TEORIJE KULTURE I POTREBA I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku slušanja ovog predmeta student će moći da: - Objasni pojam kulture i njen dinamički karakter; - Uporedi odnos kulture i civilizacije; - Analizira relacije: tradicije, progresa i kulture; - Objasni nastanak i širenje masovne kulture; - Razlikuje fenomen masovne kulture od fenomena potrošačke kulture; • Analizira sredstva masovnih komunikacija i prepoznaje njihovu manipulativnu ulogu u formiranju javnog mnjena;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA VUJADINOVIĆ