SOCIOLOGIJA SELA II


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni pojmove deagrarizacija, dereuralizacija, revitalizacija... - analizira procese i pojave koji su pratili crnogorsko selo u poslednjih dva vijeka; - razlikuje pitanja agrarne i ruralne strukture i položaja starih, mladih, muškaraca i žena u crnogorskom selu; - probleme koje su izazvali talasi migracija u crnogorskom selu u poslednjih pola vijeka;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE ŠAROVIĆ
RADE ŠAROVIĆ

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ SOCIOLOGIJE SELA II

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ SOCIOLOGIJE SELA II

Nova objava - 22.04.2017 19:34