SOCIOLOGIJA GRADA I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa, studenti će biti u mogućnosti 1. da prepoznaju i razlikuju osnovne pojmove sociologije grada, 2. da razlikuju osnovne istorijske etape i teorijske pristupe u razvoju gradova. 3. da prepoznaju uticaj grada na društvo i društva na gradove

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA VUJADINOVIĆ