Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa, studenti će biti u mogućnosti 1. da prepoznaju i razlikuju osnovne pojmove sociologije grada, 2. da razlikuju osnovne istorijske etape i teorijske pristupe u razvoju gradova. 3. da prepoznaju uticaj grada na društvo i društva na gradove

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija