Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Obrazloži biopsihološke faktore i njihov uticaj na sferu politike; • Sagleda sa stanovišta relevantne analize, značaj političke kulture za jedan politički sistem; • Predstavi teorijsku utemeljenost političkih sistema; • Objasni istoriju nastanka političkih ideologija; • Primjeni sociološko propitivanje ideoloških sadržaja totalitarizma i demokratije; • Analizira i tumači ishode geopolitičkih entiteta;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija