UVOD U SOCIOLOGIJU


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Uvod u sociologiju (semestar I, ECTS 5, 3P+2V) Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna, opiše i objasni vezu između mitosa, logosa i nauke; 2. Nabroji, obrazloži i ilustruje karakteristike naučnog saznanja; 3. Ukaže na povezanost cjeline saznanja i cjeline istorije; 4. Prepozna, opiše i analizira kompleksnost odnosa društva i sociologije; 5. Navede i protumači različite definicije predmeta sociologije; 6. Utvrdi povezanost sociologije sa filozofijom i drugim društvenim naukama; 7. Predstavi zadatak sociologije i sociološke profesije. Oblici provjere - kolokvijumi (pismeno) - završni ispit (usmeno) - domaći zadaci i seminarski rad - razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja i vježbi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG ŽIVKOVIĆ