Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni šta je metodologija socioloških istraživanja i kakva je njena uloga u sociološkoj nauci, da prepozna doprinos najvažnijih sociologa koji su postavili temelje i razvijali metodologiju socioloških istraživanja od konstituisanja sociologije kao naučne discipline do danas, objasni ulogu uzročnog objašnjenja društvenih pojava pomoću zakona i teorija u sociološkoj nauci, objasni značaj razumijevanja i objašnjenja društvenih pojava, kreira plan za istraživanje društvenih pojava i operacionalizuje društvene pokazatelje, objasni neophodnost povezanosti teorije i istraživanja u razvoju nauke kao oblika ljudskog stvaralaštva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija