SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA POSTSOCIJALIZMA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: primijeni osnovne sociološke metode za istraživanje postsocijalističke transformacije kao cjelovitog procesa, kao i da primijeni svoja znanja na istraživanje ovog procesa u crnogorskom društvu;Ukaže na na puteve transformacije socijalističkih društava; Obrazloži strukturnu cjelinu postsocijalizma i tempo društvenih promjena; Utvrdi činioce koji su konstituisali novi društveni sistem; Primjeni komparativnu analizu kao analitički okvir za tumačenje sistemskih preobražaja postsocijalističkih društava; Definiše adaptivnu rekonstrukciju elita; rekonstrukciju ideologije,rekonstrukciju materijalnog položaja i kadrovsku rekonstrukciju;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN ĆERANIĆ4x1
5S