SAVREMENO DRUŠTVO I PROMJENE U SVIJETU RADA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: •Analizira okvir svjetskog rizičnog društva; •Objasni okvir refleksivne modernizacije; •Definiše i obrazloži tipologiju globalnih rizika u svijetu rada; •Teorijski utvrdi naučno-tehnološke promjene u svijetu rada; •Sociološki sagledava domen preduzetničke filozofije;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN ĆERANIĆ4x1
2S