DRUŠTVENE PROMJENE U CRNOGORSKOM DRUŠTVU


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa student će biti osposobljen da: Objasni strukture kapitalističkog i socijalističkog društvenog poretka; Spozna i objasni uzroke nastanka i sloma socijalističkog sistema; Definiše i objasni pojmove postsocijalističke tranzicije i transformacije; Navede i objasni ključne probleme postsocijalističke transformacije u Crnoj Gori 1990-2015; Objasni multietničku, multikonfesionalnu i multikulturalnu strukturu crnogorskog društva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN ĆERANIĆ4x1
2S