Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. opiše osnovne procese komunikacije; 2. identifikuje znakove verbalne i neverbalne komunikacije; 3. kritički sagledava različita tumačenja verbalnih i neverbalnih znakova komunikacije uz uvažavanje njihovih genetskih i kulturalnih determinanti; 4. analizira vlastite i tuđe verbalne i neverbalne znakove komunikacije u dijadnoj komunikaciji u praksi; 5. samostalno osmišljava i argumentovano obrazlaže rješenja problema komunikacije ljudi; 6. rješava probleme međusobnih odnosa ljudi korišćenjem različitih tehnika identifikovanja verbalnih i neverbalnih znakova komunikacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija