SAVREMENI PEDAGOŠKI PRAVCI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Opiše pojavu različitih pedagoških pravaca krajem XIX i XX vijeka; - Objašnjava istorijske, socijalne i naučne osnove pojedinih pedagoških pravaca; - Klasifikuje pedagoške pravce prema dominantnim pedagoškim odlikama; - Upoređuje specifičnosti pojedinih pedagoških pravaca; - Identifikuje elemente pojedinih pedagoških pravaca u osnovama nacionalnog obrazovnog sistema; - Evaluira karakteristike pojedinih pedagoških pravaca iz perspektive savremenog istorijskog trenutka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MILIĆ2x1
3S
1x1
3S