KOMPARATIVNA ANDRAGOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Analizira teorijske i metodološke probleme komparativne andragogije; - Uporedi i analizira savremene sisteme obrazovanja odraslih u Evropi, Americi, Africi i Aziji; - Obrazloži značaj i ulogu međunarodnih organizacija u obrazovanju odraslih; - Objasni i analizira probleme obrazovanja odraslih u zemljama u trnaziciji; - Obrazloži evropsku politiku i programe za podrušku obrazovanja odraslih.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIR DESPOTOVIĆ2x1
3S
1x1
3S