Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Analizira teorijske i metodološke probleme komparativne andragogije; - Uporedi i analizira savremene sisteme obrazovanja odraslih u Evropi, Americi, Africi i Aziji; - Obrazloži značaj i ulogu međunarodnih organizacija u obrazovanju odraslih; - Objasni i analizira probleme obrazovanja odraslih u zemljama u trnaziciji; - Obrazloži evropsku politiku i programe za podrušku obrazovanja odraslih.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija