Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz navedenog predmeta, student će moći da: 1. savlada fonetske i i ntonacijske osobenosti ruskog govora 2. primijeni osnovne jezičke vještine i navike u svakodnevnim komunikativnim situacijama 3. prepozna leksičko-gramatičke konstrukcije u izvornom ruskom tekstu 4. čita ruske tekstove dijaloško gimonološkog tipa 5. primijeni osnovna pravila ruskog bontona

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija