Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Objasni teorijske osnove interkulturalnog obrazovanja, obrazovanja za društvenu pravdu i inkluzivnog obrazovanja; - Obrazloži osnove demokratizacije vaspitno-obrazovnog procesa i građanskog vaspitanja i obrazovanja; - Opiše i uporedi sisteme i deklaracije UN-a o bazičnim ljudskim i dječijim pravima; - Obrazloži i organizuje vaspitno-obrazovni rad sa specifičnim kategorijama djece (pripadnicima manjinskih naroda, pripadnicima socijalno-depriviranih grupacija, izbjeglicama); - Objašnjava fenomen rodne ravnopravnosti i njegove pedagoške imlikacije - Primijeni strategije suzbijanja predrasuda i stereotipa u vaspitno-obrazovnom procesu; - Analizira i evaluira elemente interkulturalnog obrazovanja u osnovana nacionalnog vaspitno-obrazovnog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija