Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave i z navedenog predmeta student/studentkinja će moći da: - Opiše istorijske osnovne i okvire pojma kurikulum; - Upoređuje teorije i determinate u kreiranju kurikuluma; - Objasni i uporedi modele kurikuluma (Tajlerov; Vokerov, centralizovan, itd. kurikulum itd.); -Objasni nacionalne/internacionalne standarde znanja i njihov uticaj na kreiranje kurikuluma; -Objasni funkcije, dimenzije i obrasce u sprovođenju kurikulima; -Obrazloži metodologije u planiranju i kreiranju kurikuluma.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija