Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analizira nastavni program za likovnu kulturu za prvih pet razreda osnovne škole; 2. Organizuje i osmišljava časove likovne kulture u odnosu na konkretna likovna područja; 3. Pravi pripremu za blok- čas likovne kulture; 4. Prikazuje primjere časova sa tematskim i motivskim sadržajem; 5. Organizuje nastavu koja je vezana za estetsko uređenje prostora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija