Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, moći će da: 1. prepoznaje učenike sa teškoćama i smetnjama u razvoju, po vrsti i stepenu razvojne smetnje i da pronalazi metode rada sa ovom djecom, kako bi njihovi preostali potencijali bili iskorišteni do maksimuma njihovih mogućnosti; 2.pronalazi način za individualni rad sa ovim učenicima, a da pri tom ne zapostavi učenike tipičnog razvoja; 3. učestvuje u radu stručnog tima za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u svojoj školi; 4. primjenjuje mjere prevencije kod učenika sa razvojnim smetnjama kako ne bi došlo do pogoršavanja njihovog stanja. 5. sa učenicima koji se nalaze na dužem bolničkom ili kućnom liječenju organizuje rad u skladu sa programom rada.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija