METODIKA MUZIČKE KULTURE


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Praktično upotrebljava nastavna sredstva (Dječji instrumentarij, audio i audio-vizuelna sredstva) - Demonstrira brojalice, dječije pjesme - Kreira i samostalno planira slušanje muzike analizirajući karakter odabranih kompozicija - Eksperimentiše ritmičko-melodijskim motivima kroz igru - Organizuje nastavu koja je vezana za estetsko doživljavanje muzike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUČINIĆ