INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student ćebiti u mogućnosti da: - Objasni teorijske osnove interkulturalnog vaspitanja i obrazovanja; - Obrazloži osnove demokratizacije vaspitno-obrazovnog procesa i građanskog vaspitanja i obrazovanja; - Opiše i uporedi sisteme i deklaracije UN-a o bazičnim ljudskim i dječijim pravima; - Obrazloži i organizuje vaspitno-obrazovni rad sa specifičnim kategorijama djece (pripadnicima manjinskih naroda, pripadnicima socijalno-depriviranih grupacija, izbjeglicama); - Primijeni strategije suzbijanja predrasuda i stereotipa u vaspitno-obrazovnom procesu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MILIĆ