INTERAKCIJA I KOMUNIKOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Vrednuje značaj interakcije i komunikacije za vaspitno-obrazovni proces 2. Objašnjava prirodu i elemente procesa komunikacije 3. Analizira komunikacijske situacije u vaspitno-obrazovnom radu 4. Tumači svoju ulogu vaspitača u komunikacijskim situacijama u vaspitno-obrazovnom radu 5. Timski realizuje programske zadatke i time unapređuje komunikacijsku klimu u v-o radu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA MASLOVARIĆ2x1
5S
1x1
5S