Socijalni rad sa pojedincem


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni osnovne metodičke pojmove koji se tiču rada na slučaju (socijalnog rada s pojedincem); - Tumači intervencije u individualnom savjetovanju u kontekstu teorijskih okvira iz kojih su proizašle - Primjenjuje osnovne intervencije relevantne za procjenu položaja korisnika usluga/klijenta (intervju, upitnik) - Primjenjuje tehnike koje su značajne za procjenu porodične pozadine klijent/koristnika usluga (genogram) - Primjenjuje osnovne intervencije koje su značajne za individualno savjetovanje i za odnos sa klijentom/korisnikom (aktivno slušanje, reflektovanje sadržaja, konfrontacija).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Veljić Čedo3x1S
3S+5P


Đečević Mehmed
1x1S
3S+5P