MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni sistem međunarodnopravne zaštite ljudskih prava, pravilno tumači relevantne međunarodnopravne propise, poznaje i objasni praksu sudskih i kvazisudskih tijela povodom zaštite ljudskih prava u međunarodnoj zajednici, objasni standarde međunarodnopravne zaštite ljudskih prava i vladavine prava, nastale kroz internacionalizaciju zaštite ljudskih prava, primijeni relevantna međunarodnopravna pravila, kako na nivou Ujedinjenih nacija, tako i u okviru pravnih mehanizama Savjeta Evrope.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA AĆIMIĆ REMIKOVIĆ1x1
12S+1P
1x1
12S+1P
NEBOJŠA VUČINIĆ3x1
12S+1P

Obavještenje

Predavanja - Program među-univerzitetskih video predavanja u Podgorici