MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Međunarodne organizacije mogu da: analiziraju i objasne aktuelna pitanja prava međunarodnih organizacija a posebno aktuelna pitanja međunarodnopravnih aspekata regionalnog organizovanja u Evropi u okviru tematskih jedinica: pojam ,osnovne karakteristike , klasifikacija međ.organizacija i međ.pravni subjektivitet međ.organizacija; definišu međunarodnu organizaciju kao subjekta međunarodnog prava i učesnika u međunarodnim odnosima ; pravilno protumače odluke međunarodnih organizacija,strukturu međ.orgnizacija i način donošenja odluka; upoznaju se sa djelovanjem međ.organizacija u Crnoj Gori,s posebnim osvrtom na djelovanje UN i njenih organizacija; samostalno rade u međunarodnim organizacijama kako u svojoj državi tako i u svijetu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA AĆIMIĆ REMIKOVIĆ1x1
12S
1x1
12S
RANKO MUJOVIĆ2x1
12S

Predavanja - Program među-univerzitetskih video predavanja u Podgorici

ECTS - Medjunarodne organizacije