Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: pravilno tumači praksu u oblasti međunarodnopravne zaštite ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava izbjeglica, azilanata i apatrida; primijeni relevantne međunarodnopravne i domaće propise i standarde nastale u praksi međunarodnh tijela, sa posebnim akcentom na UNHCR; daje pravne savjete u oblasti prava izbjeglica, azilanata i apatrida; doprinosi aktivnostima u borbi protiva apatridije; širi znanja o relevantnim međunarodnopravnim pravilima, kako na nivou Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope i evropske unije, tako i na nivou prava Crne Gore.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Međunarodnapravna klinika - obavjestenje

Unapređivanje rada Međunarodnopravne klinike - Izbjegličko pravo

ECTS - MEDJUNARODNOPRAVNA KLINIKA