MEĐUNARODNO PRAVNA KLINIKA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: pravilno tumači praksu u oblasti međunarodnopravne zaštite ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava izbjeglica, azilanata i apatrida; primijeni relevantne međunarodnopravne i domaće propise i standarde nastale u praksi međunarodnh tijela, sa posebnim akcentom na UNHCR; daje pravne savjete u oblasti prava izbjeglica, azilanata i apatrida; doprinosi aktivnostima u borbi protiva apatridije; širi znanja o relevantnim međunarodnopravnim pravilima, kako na nivou Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope i evropske unije, tako i na nivou prava Crne Gore.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO MUJOVIĆ3x1
24S+1P
1x1
24S+1P

Međunarodnapravna klinika - obavjestenje

Unapređivanje rada Međunarodnopravne klinike - Izbjegličko pravo

ECTS - MEDJUNARODNOPRAVNA KLINIKA