MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Međunarodno humanitarno pravo mogu da: definišu i objasne pojam međunarodnoh humanitranog pravau užem i širem smislu kao i da analiziraju osnovne izvore međunarodnog humanitarnog prava; opišu i analiziraju razloge usvajanja novih pravnih pravila o zabrani i ograničenju upotrebe nekih sredstava ratovanja uspostavljanjem krivične odgovornosti za kršenje pravila međunarodnog humanitarnog prava; pravilno protumače pravila o načine vođenja oružane borbe; pravilno objasne pojam ranjenika, bolesnika,brodolomnika, ratnih zarobljenika i civilnog stanovništva; samostalno rade u nadležnim institucijama kojima se zbog prirode posla moraju poznavati pravila međunarodnog humanitarnog prava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA ĐOKOVIĆ2x1
24S
RANKO MUJOVIĆ2x1
24S

Medjunarodno humanitarno pravo - Obavjestenje

MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

ECTS - Medjunarodno humanitarno pravo