MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni osnovne pojmove, istorijat i principe u oblasti rješavanja međunarodnih sporova, raspravlja o načinu i praksi diplomatskog rješavanja sporova, objasni mirno rješavanje sporova u okviru međunarodnih organizacija; objasni sudski način rješavanja međunarodnih sporova – istorijat, strukturu, organizaciju, izbor sudija, jurisdikciju Međunarodnog suda pravde; objasni način rješavanja međunarodnih sporova putem Međunarodne arbitraže; raspravlja o relevantnoj praksi Suda Evropske unije i Suda za pravo mora i ostalih međunarodnih pravosudnih organa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO MUJOVIĆ2x1
15S

Mirno rješavanje sporova - online predavanja