POSTUPAK PRED OMBUDSMANOM


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni logiku rada i specifičnosti ombudsmana kao sui generis institucije; poznaje procedure njegovog izbora i razrješenja; objasni principe rada i ovlašćenja ombudsmana; pravilno tumači propise koji regulišu njegov rad; primijeni adekvatan propis u vezi sa radom ombudsmana i rezumije sprecifičnu logiku procedure pred ovom institucijom; objasni logiku i smisao relacije rada ombudsmana i parlamenta; shvati logiku kontrole funkcije ombudsmana i potrebu njegovog razvijenog odnosa sa medijima, kao „katalizatorom“ uspješnije kontrole rada organa javne vlasti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŽEN CEROVIĆ2x1
13S

Korekcija termina predavanja za predmete na Specijalističkim studijama