Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: prepozna značenje i objasni smisao najvažnijih instituta Porodičnog prava u pravnom sistemu; primijeni stečena znanja o materijalnopravnom i procesnopravnom uređenju porodičnih postupaka u praksi; demonstrira znanja i vještine stečene tokom studija u praksi; diskutuje o važnim porodično-pravnim temama, na osnovu valjanih pravnih argumenata i objasni razloge donošenja porodično-pravnih propisa, razumije duh i smisao usvojenih rješenja; razlikuje opšta i posebna pravila sudskih postupaka u porodičnopravnim stvarima izabere odgovarajuće zakonsko rješenje i pravilno ga primijeni prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema i sastavlja odgovarajuće podneske i odluke, kao model rada u praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Uvid u radove

Rezultati završnog ispita

Završni ispit

Popravni kolokvijum - uputstvo za rad

Rezultati kolokvijuma

Obavještenje o kolokvijumu

Nastavni materijal

Popravni kolokvijum

Kolokvijum

Prilog nastavnom materijalnu - modeli za orjentaciju

Nastavni materijal - priprema za kolokvijum

Prof. dr Radoje Korać - Nastavni materijal