PORODIČNO PRAVNA KLINIKA


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: prepozna značenje i objasni smisao najvažnijih instituta Porodičnog prava u pravnom sistemu; primijeni stečena znanja o materijalnopravnom i procesnopravnom uređenju porodičnih postupaka u praksi; demonstrira znanja i vještine stečene tokom studija u praksi; diskutuje o važnim porodično-pravnim temama, na osnovu valjanih pravnih argumenata i objasni razloge donošenja porodično-pravnih propisa, razumije duh i smisao usvojenih rješenja; razlikuje opšta i posebna pravila sudskih postupaka u porodičnopravnim stvarima izabere odgovarajuće zakonsko rješenje i pravilno ga primijeni prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema i sastavlja odgovarajuće podneske i odluke, kao model rada u praksi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ2x1
15B+6S+3P
RADOJE KORAĆ3x1
15B+6S+3P