Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: odredi nacionalni i međunarodni pravni okvir u kome se odvijaju poslovne transakcije između dva i više komercijalnih subjekata; razumije državu kao subjekta međunarodnog javnog i poslovnog prava, i razlikuje njenu de iure negotii i de iure imperii pravnu prirodu; analizira aktuelne procese globalnog poslovnog okruženja kroz harmonizaciju i unifikaciju međunarodnog poslovnog prava i primjenu model zakona i konvencija; sačini tekst ugovora i u vezi sa tim, da informacije o elementima pojedinačnih ugovornih odnosa kao što su: zastupanje, posredovanje, komision, špedicija, osiguranje, turizam, transport, lizing, faktoring i franšizing. pruži osnovne konsultacije iz oblasti poslovnog prava sa međunarodnom komponentom, kao što su: Međunarodna kupoprodaja, Pravo stranih ulaganja, Koncesije. B.O.T., Međunarodno arbitražno pravo.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Poslovno pravna klinika - rezultati

ECTS - Poslovnopravna klinika 2018