Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: raspravlja o crnogorskoj pravnoj tradiciji; navede najznačajnije crnogorske pravne akte; na izvornom istorijskopravnom materijalu prilagođava delikatnu vještinu tumačenja pravnih normi; analizira pravnu sadržinu nacionalnih istorijskih dokumenta; ocjenjuje značaj dokumenta sa raznih aspekata istraživanja; integriše dobijene podatke radi rezimiranja i klasifikacije izučavane građe.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Crnogorska pravna tradicija - online (ZOOM) predavanja

Crnogorska pravna tradicija - nastavni materijal

Obavjestenje - rez kolokvijuma