Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše osnovne kategorije finansijskog prava EU u kontekstu savremenih pravnih pristupa; objasni pojam poreskog prava EU, razlikuje i objasni procese poreske harmonizacije u EU, pozitivne i negativne integracije u oblasti poreza; razlikuje i objasni harmonizaciju u domenu posrednih i neposrednih poreza; navede sisteme eliminisanja dvostrukog oporezivanja i harmonizaciju u domenu poreske saradnje; objasni postupak sastavljanja, donošenja i izvršenja budžeta EU, objasni strukturu bužeta (prihode i rashode budžeta EU), usvoji budžetske principe i razlikuje vrste budžetske kontrole u EU (Finansijski kontrolori, Revizorski sud i Evropski parlament).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija